Logo Paulinchen e.V.

Public Relations Germany – Industrie-Contact AG
Logo Paulinchen e.V.

Logo Paulinchen e.V.

Logo (Slogan, Corporate Design, Corporate Identity, Image): Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V., Hamburg, Germany