Logo BKK, black & white

Public Relations Germany – Industrie-Contact AG
Logo BKK, black & white

Logo BKK, black & white

Logo – black & white (Slogan, Corporate Design, Corporate Identity, Image): Bundesverband Kraftfahrzeug-Kennzeichen e.V. (BKK e.V.), Berlin, Germany